Guilin: Twin Pagodas by night

Guilin: Twin Pagodas by night

Guilin: Twin Pagodas by night

Guilin: Twin Pagodas by night

Album: Cina: Guilin

Tag: #Cina #Guilin

Guilin: Selfie cinese a Shangri-Là

Guilin: Selfie cinese a Shangri-Là

Guilin: Selfie cinese a Shangri-Là

Guilin: Selfie cinese a Shangri-Là

Album: Cina: Guilin

Tag: #Cina #Guilin

Guilin: Pescatori sul fiume

Guilin: Pescatori sul fiume

Guilin: Pescatori sul fiume

Guilin: Pescatori sul fiume

Album: Cina: Guilin

Tag: #Cina #Guilin

Guilin: Pescatori sul fiume

Guilin: Pescatori sul fiume

Guilin: Pescatori sul fiume

Guilin: Pescatori sul fiume

Album: Cina: Guilin

Tag: #Cina #Guilin

Guilin: Pagoda di sole e luna

Guilin: Pagoda di sole e luna

Guilin: Pagoda di sole e luna

Guilin: Pagoda di sole e luna

Album: Cina: Guilin

Tag: #Cina #Guilin

Guilin: Longji Rice Terrace

Guilin: Longji Rice Terrace

Guilin: Longji Rice Terrace

Guilin: Longji Rice Terrace

Album: Cina: Guilin

Tag: #Cina #Guilin

Guilin: Longji Rice Terrace

Guilin: Longji Rice Terrace

Guilin: Longji Rice Terrace

Guilin: Longji Rice Terrace

Album: Cina: Guilin

Tag: #Cina #Guilin

Guilin: Longji Rice Terrace

Guilin: Longji Rice Terrace

Guilin: Longji Rice Terrace

Guilin: Longji Rice Terrace

Album: Cina: Guilin

Tag: #Cina #Guilin

Guilin: Longji Rice Terrace

Guilin: Longji Rice Terrace

Guilin: Longji Rice Terrace

Guilin: Longji Rice Terrace

Album: Cina: Guilin

Tag: #Cina #Guilin

Guilin: Longji Rice Terrace

Guilin: Longji Rice Terrace

Guilin: Longji Rice Terrace

Guilin: Longji Rice Terrace

Album: Cina: Guilin

Tag: #Cina #Guilin